Gebruiks­voorwaarden The Moneyer

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de besloten vennootschap Yuuri Holding B.V., kantoorhoudende te (1018 EW) Amsterdam, aan de Sarphatistraat 47 (KvK nummer 52041719) (BTW nummer 850274795B01) die gelden voor het gebruik van The Moneyer (zoals hieronder gedefinieerd).

Wij adviseren u deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen als u gebruik maakt van The Moneyer.

Artikel 1 Definities

 • 1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:
 • Account: de persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt op het Platform en waarmee hij gebruik kan maken van The Moneyer;
 • The Moneyer: een Personal Financial Management systeem door middel waarvan de Gebruiker via het Account gebruik kan maken van de Plugin en toegang krijgt tot het Platform ten behoeve van onder meer het beheren van zijn financiën, het verkrijgen van inzicht in zijn financiële situatie en het maken van financiële planningen;
 • Content: alle informatie die Gebruiker, al dan niet met gebruikmaking van de Plugin, aan The Moneyer ter beschikking stelt om gebruik te maken van The Moneyer, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie met betrekking tot betalingen, betalingsopdrachten, tags,financiële doelen en reacties op financiële doelen;
 • Gebruiker: de persoon die gebruik maakt van The Moneyer;
 • Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden van The Moneyer die van toepassing zijn op elk gebruik van The Moneyer;
 • Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot zijn Account;
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
 • Partij: een partij (de Gebruiker en/of The Moneyer) bij deze Gebruiksvoorwaarden;
 • Plugin: de applicatie die door The Moneyer is ontwikkeld door middel waarvan interactie plaats kan vinden tussen de online bankomgeving van de Gebruiker en het Platform en waarmee betalingsopdrachten kunnen worden gegeven;
 • Privacy Statement: het privacy statement van The Moneyer;
 • Platform: het platform van The Moneyer, toegankelijk via onder meer www.themoneyer.nl en alle onderliggende pagina’s, maar ook via andere wegen, bijvoorbeeld via een mobiele applicatie.

Artikel 2 Toepasselijkheid en dienstverlening

 • 2.1 The Moneyer biedt Gebruikers enkel de mogelijkheid zelfstandig hun financiën en betalingsverkeer te beheren. The Moneyer is geen bank in de zin van art. 1.1 van de Wet op het Financieel Toezicht en is ook niet gelieerd aan een bank.
 • 2.2 The Moneyer is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op het Platform te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van The Moneyer onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker The Moneyer op enige wijze blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om The Moneyer niet meer te gebruiken en zijn Account te beëindigen.
 • 2.3 Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.

Artikel 3 Toegang tot The Moneyer

 • 3.1 Om gebruik te kunnen maken van The Moneyer moet de Gebruiker een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op het Platform.
 • 3.2 De Gebruiker staat er jegens The Moneyer voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Account verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een Account op naam van een ander aan te maken. Tijdens de registratie moet de Gebruiker tevens Inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Account.
 • 3.3 Als de Gebruiker jonger is dan zestien (16) jaar, dient hij van zijn ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een Account. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert Gebruiker dat hij zestien (16) jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn ouders of voogd voor het aanmaken van een Account.
 • 3.4 De Gebruiker staat er jegens The Moneyer voor in dat hij gerechtigd is om van The Moneyer gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.
 • 3.5 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Inlogggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account, anders dan door middel van tools van het Platform die met dat doel zijn ontworpen. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van The Moneyer wordt gemaakt. The Moneyer mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker The Moneyer daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 • 3.6 De Gebruiker kan derden, bijvoorbeeld zijn accountant, voor beperkte tijd toegang verlenen tot zijn Account. Daartoe verstrekt The Moneyer andere Inloggegevens, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Account van de Gebruiker.
 • 3.7 The Moneyer behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van The Moneyer.
 • 3.8 The Moneyer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Plugin, het Platform en/of The Moneyer door derden.

Artikel 4 Gebruik van The Moneyer

De Gebruiker aanvaardt dat The Moneyer alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals Gebruiker die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). The Moneyer sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de The Moneyer en de informatie die door middel van The Moneyer door Gebruiker wordt verkregen, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat The Moneyer alleen een Platform biedt waarmee Gebruikers zelf hun financiën kunnen beheren. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van The Moneyer verricht. The Moneyer is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die door middel van The Moneyer door Gebruiker wordt verkregen, al dan niet op basis van de Content

 • 4.1 Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden mogen de activiteiten, waaronder mede het gebruik van de Plugin en het Platform en het plaatsen van Content, die Gebruiker verricht in het kader van The Moneyer, niet:
  • a. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
  • b. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het Platform, de Plugin en/of de computersystemen van The Moneyer te omzeilen;
  • c. bestaan uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de Gebruiker bij The Moneyer betrokken is;
  • d. bestaan uit het onbevoegd gebruik van een bankrekening;
  • e. bestaan uit het ter beschikking stellen van persoonlijke gegevens van anderen;
  • f. bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door The Moneyer goedgekeurde tools om het Platform te doorzoeken dan wel te gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
  • g. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via The Moneyer toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om het Platform op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
  • h. bestaan uit het gebruiken van The Moneyer voor andere doeleinden dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden;
  • i. een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van The Moneyer;
  • j. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van het Platform en/of de Plugin leggen of de functionaliteiten van The Moneyer belemmeren;
  • k. discriminerend zijn terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend zijn;
  • l. oproepen tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
  • m. leiden tot of het gevolg zijn van uitbuiting of misbruik van anderen;
  • n. naar de mening van The Moneyer in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig zijn of een link bevatten naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevatten;
  • o. het plegen van illegale activiteiten bevorderen;
  • p. bestaan uit kettingbrieven, junk mail of spamming en/of wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie opvragen voor commerciële of illegale doeleinden.
  • q. op enig andere wijze als indiscreet of incorrect worden bevonden, ter beoordeling van The Moneyer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot petities, ongeautoriseerde club lidmaatschappen, charity requests, piramide spelen, loterijen, wedstrijden, of foto’s of beeltenissen van anderen zonder zijn of haar toestemming;
  • r. in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving;
  • s. inbreuk maken op de rechten van The Moneyer en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  • t. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn; of
  • u. de belangen en goede naam van The Moneyer kunnen schaden.
 • 4.2 Door het aanmaken van een Account geeft de Gebruiker The Moneyer toestemming om de Content te gebruiken voorzover dat nodig is voor het aanbieden en het gebruik van The Moneyer. De Gebruiker kan ervoor kiezen om bepaalde Content openbaar te publiceren. In dat geval kunnen andere Gebruikers de Content gebruiken en erop reageren.. Gebruiker erkent dat The Moneyer geen invloed heeft op de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door andere Gebruikers.
 • 4.3 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de Content alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de Content indien deze niet langer correct is. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte Content van groot belang is voor de (optimale) werking van The Moneyer.
 • 4.4 The Moneyer behoudt zich het recht voor om Content (gedeeltelijk) te verwijderen van het Platform indien dit naar het oordeel van The Moneyer noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van The Moneyer.
 • 4.5 Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde Content inbreuk maakt op zijn rechten dan wel de rechten van een andere Gebruiker of een derde, zal de Gebruiker dit onverwijld aan The Moneyer melden.
 • 4.6 De Gebruiker vrijwaart The Moneyer voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van The Moneyer door de Gebruiker op enigerlei wijze onrechtmatig is.

Artikel 5 Garanties

 • 5.1. De Gebruiker aanvaardt dat The Moneyer alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals Gebruiker die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). The Moneyer sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de The Moneyer en de informatie die door middel van The Moneyer door Gebruiker wordt verkregen, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.
 • 5.2. In het bijzonder garandeert The Moneyer niet dat voorspellingen die Gebruiker door middel van The Moneyer maakt met betrekking tot zijn financiële situatie en statistische overzichten die worden gegenereerd op basis van zijn financiële informatie steeds compleet, juist en/of actueel zijn. Deze planningen en statistische overzichten worden volledig automatisch gegenereerd en zijn gebaseerd op Content uit het verleden. De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan deze voorspellingen, statistische overzichten of andere informatie die door middel van The Moneyer wordt verkregen.
 • 5.3. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat The Moneyer alleen een Platform biedt waarmee Gebruikers zelf hun financiën kunnen beheren. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van The Moneyer verricht. The Moneyer is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die door middel van The Moneyer door Gebruiker wordt verkregen, al dan niet op basis van de Content.

Artikel 6 Intellectuele Eigendomsrechten

 • 6.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot The Moneyer, waaronder de Intellectuele Eigendomsrechten op het Platform en de Plugin, alsmede de via het Platform en de Plugin toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal en broncodes, met uitzondering van de Content, berusten bij The Moneyer en/of haar licentiegevers.
 • 6.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, geeft The Moneyer de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van The Moneyer, waaronder de Plugin en het Platform, voorzover dat nodig is in het kader van The Moneyer en enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
 • 6.3 Onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoudt de Gebruiker in beginsel de Intellectuele Eigendomsrechten (waar van toepassing) met betrekking tot de Content. Gebruiker erkent en stemt ermee in dat hij door het beschikbaar stellen/uploaden van Content automatisch aan The Moneyer een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie verstrekt om deze Content te gebruiken voor zover dit in het kader van het aanbieden van The Moneyer nodig is.
 • 6.4 De Gebruiker staat er jegens The Moneyer voor in dat hij gerechtigd is de Content aan The Moneyer te verstrekken en dat hij volledig gerechtigd is om de licentie als bedoeld in art. 5.3 te verlenen aan The Moneyer.
 • 6.5 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan de Gebruiker over te dragen. De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van The Moneyer zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop The Moneyer Intellectuele Eigendomsrechten heeft, het downloaden, kopieren, wijzigen, reverse engineren of openbaarmaken van de Plugin of het Platform voor andere doeleinden dan genoemd in deze Gebruiksvoorwaarden, of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van het Platform of het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van het Platform zoals bedoeld in de Databankenwet.
 • 6.6 Het is de Gebruiker niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 7 Beschikbaarheid en onderbrekingen

 • 7.1. The Moneyer is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen ten aanzien van The Moneyer aan te brengen en/of te stoppen met het aanbieden van The Moneyer, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker. Indien de Gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen, is zijn enige mogelijkheid om The Moneyer niet meer te gebruiken en zijn Account te beëindigen.
 • 7.2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van The Moneyer.
 • 7.3. The Moneyer is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker (onderdelen van) The Moneyer (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Plugin of het Platform.
 • 7.4. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die The Moneyer ten dienste staan, is The Moneyer te allen tijde, indien zij daartoe gronden aanwezig acht, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om activiteiten van de Gebruiker in verband met The Moneyer (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account van een Gebruiker tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
  • (i) de Gebruiker handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
  • (ii) The Moneyer van mening is dat handelingen van de Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan de Gebruiker zelf, andere partijen of The Moneyer kunnen toebrengen. The Moneyer zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.
 • 7.5. The Moneyer garandeert niet dat (alle onderdelen van) The Moneyer te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. The Moneyer is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van (onderdelen van) The Moneyer. Evenmin is The Moneyer aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van Content.
 • 7.6. The Moneyer garandeert niet dat de technische infrastructuur van de digitale omgeving banken, in het bijzonder de beveiliging daarvan, het mogelijk maken om de Content met behulp van de Plugin te synchroniseren. Voorspellingen die Gebruiker door middel van The Moneyer maakt over zijn financiële situatie worden volledig automatisch gegenereerd en zijn gebaseerd op Content uit het verleden. The Moneyer garandeert niet dat voorspellingen compleet, juist en/of actueel zijn. De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan deze voorspellingen of andere informatie die door middel van The Moneyer wordt verkregen.
 • 7.7. The Moneyer kan hyperlinks bevatten waarmee de Gebruiker het Platform verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. The Moneyer heeft geen zeggenschap over de websites of diensten van derden. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van de websites of diensten van derden een andere voorwaarden van toepassing zijn. The Moneyer accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 8 Privacy

 • 8.1 Tijdens het aanmaken van het Account en gedurende het gebruik van The Moneyer, verstrekt de Gebruiker (persoons)gegevens aan The Moneyer. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van The Moneyer en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • 9.1 Gebruiker is jegens The Moneyer aansprakelijk voor, en vrijwaart The Moneyer volledig tegen, alle schade en kosten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van (vermeende) inbreuken op Intellectuele Eigendomsrechten, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke handelsrente, winstderving, verbeurde boetes en kosten van juridische bijstand, die The Moneyer lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door de Gebruiker, waaronder – maar niet beperkt tot – het niet voldoen door Gebruiker aan art. 4 (ii) enig handelen van Gebruiker bij het gebruik van The Moneyer of (iii) van een onrechtmatige daad.
 • 9.2 The Moneyer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van The Moneyer dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 • 9.3 Indien The Moneyer aansprakelijk is jegens de Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is The Moneyer uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een aan The Moneyer toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad.
 • 9.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • a. materiële schade aan zaken;
  • b. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht;
  • c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.
 • 9.5 Iedere aansprakelijkheid van The Moneyer voor andere dan directe schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.
 • 9.6 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van The Moneyer zelf of haar leidinggevenden.
 • 9.7 De aansprakelijkheid van The Moneyer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Gebruiker haar onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en The Moneyer ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat The Moneyer in staat is adequaat te reageren.
 • 9.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij The Moneyer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen The Moneyer vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 10 Overmacht

 • 10.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door The Moneyer indien sprake is van overmacht.
 • 10.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van The Moneyer cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van The Moneyer, tekortkomingen van door The Moneyer ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

Artikel 11 Duur & Beëindiging

 • 11.1 De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van The Moneyer te staken en zijn Account te beëindigen.
 • 11.2 The Moneyer en de Gebruiker hebben het recht de overeenkomst tot gebruik van het Platform en The Moneyer te ontbinden indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst.
 • 11.3 In geval van ontbinding van de overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen The Moneyer reeds heeft geleverd en/of heeft verricht.
 • 11.4 Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de Gebruiker om The Moneyer te gebruiken, eindigt de licentie als bedoeld in art. 5 en wordt de toegang tot The Moneyer direct ontzegd. The Moneyer vernietigt bij beëindiging onmiddellijk het Account en alle Content. Voorzover The Moneyer beschikt over overige informatie met betrekking tot de Gebruiker (niet zijnde Content), wordt deze informatie vernietigd of geanonimiseerd. The Moneyer is niet gehouden om na beëindiging van de overeenkomst, Content of overige informatie aan Gebruiker te verstrekken en/of te converteren.

Artikel 12 Varia

 • 12.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van The Moneyer en het Platform is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 • 12.2 Alle geschillen die tussen de Gebruiker en The Moneyer ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.
 • 12.3 The Moneyer mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van The Moneyer staken en zijn Account beëindigen.
 • 12.4 Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de Gebruiker en The Moneyer aan het overblijvende gedeelte verbonden. The Moneyer zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.